Sivistynyt ja hyvinvoiva Kangasala -Nollatoleranssi koulukiusaamiselle

0

SIVISTYNYT JA HYVINVOIVA KANGASALA

Kangasalan Kokoomuksen tavoitteet tulevalle vaalikaudelle sisältävät ajankohtaisia asioita.

Kokoomus haluaa taata kaikille kou­luissa toimiville terveellisen ja turval­lisen kouluympäristön. Koululaisille ja opiskelijoille tulee tarjota modernit ja laadukkaat oppimisympäristöt ja -resurssit.

Pyrimme koulukiusaamisen nollatole­ranssiin. Varmistamme, että henkilös­töllä on selkeät ja julkituodut toiminta­mallit kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen. Koulupudokkaista ja syr­jäytymisuhan alla olevista on pidettävä erityistä huolta. Ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen on panostettava. Meidän on varmistetta­va, ettei yksikään nuori jää ilman apua ja huolehdittava varhaisten tukitoimien riittävyys koko koulupolun ajan.

Valtuustoryhmä jätti vuonna 2020 aloit­teet koulussa tarjottavasta varhaisen avun mallista nuorten mielenterveys-ongelmiin sekä neuropsykiatrisesti oi­reilevien lasten, nuorten ja heidän per­heidensä tukityömuodon kehittämisek­si. Näiden aloitteiden myötä saimme kaupungin toimintaa tehostettua ja jat­kamme edelleen työtä lasten ja nuorten hyväksi.

Kulttuuri-, liikunta- ja sivistysmahdolli­suuksien tarjonta halutaan varmistaa kaupungissa kaikille iästä ja asumisen sijainnista riippumatta. Haluamme tie­dostaa liikunnan ja kulttuurin merki­tyksen hyvinvoinnin kulmakivenä. Lii­kuntamahdollisuuksien markkinointiin ja kehittämiseen panostetaan entistä uutterammin, ja myötävaikutetaan koko Kangasalan lähiliikuntapaikkaverkos­ton säilymiseen.

Tutustu tavoiteohjelmaamme tarkemmin täällä >>

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.