Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttö­kokemuksen parantamiseksi. Lisätietoja.
Etusivu Uutiset KS-digi Tapahtumat Boksi Kuvat Blogit Ajankohtaista
Lounaalle KangasallaLounaalle Kangasalla

Lahdentien yva-menettely valmis puutteista huolimatta

Uutiset - 29.9.2016 kello 21.57
Kangasalan Sanomat

Lahdentien parantamisen yva-menettely hyväksyttiin, vaikka ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa todettiinkin puutteita.

Yhteysviranomaisena toimineen Pirkanmaan ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen mukaan arviointiselostus on kokonaisuutena riittävä, kun otetaan huomioon, että tiehanke on vasta alustavassa yleissuunnitteluvaiheessa.

 

Vaikka yhteysviranomainen katsoikin ympäristövaikutusten arviointiselostuksen olevan laaja, sen mukaan Huutijärven ja Tampereen Alasjärven väliselle, noin 15 kilometrin matkalle tehdyssä ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä ei ole välttämättä tuotettu riittävästi tietoa siitä, miten haitalliset ympäristövaikutukset ovat estettävissä.

Yhteysviranomaisen mukaan esimerkiksi kuntien kaavoitukselle sysätty vastuu meluhaittojen ja ilmanlaadun epäpuhtauksien aiheuttamien terveysriskien hallinnasta ei turvaa elinympäristöjen laatua. Tällaista elinympäristön suunnittelua se ei pitänyt laadukkaana.

Jatkosuunnittelussa olisikin syytä olla mukana terveydensuojeluun erikoistuneita asiantuntijoita.

 

Yhteysviranomaisen lausunnon mukaan ympäristöhaittojen estämisen tehokkuudelle on tarpeen antaa selkeästi enemmän painoarvoa tien tarkemmassa suunnittelussa.

Juttu jatkuu mainoksen jälkeen
Hyppää mukaan KS100-juhlavuoteen!

Se myös totesi, että toteutettiin tien parannus millä vaihtoehdolla tahansa, olisi sillä heikentäviä vaikutuksia ympäristöön.

Esimerkiksi Kangasalan maisemallisesti ja kulttuuriympäristöltään arvokkaaseen alueeseen haitat olisivat merkittäviä.

Yhteysviranomainen muistutti myös, että ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta annetuissa lausunnoissa oli esitetty ympäristöhaittojen ratkaisuun sellaisia keinoja, joita on perusteltua selvittää jatkosuunnittelussa.

 

Yhteysviranomainen totesi, että tien parantamisen ympäristövaikutuksia on arvioitu ansiokkaasti tiejaksoittain. Kuitenkin ympäristöhaittojen estämistä ja lieventämistä ei ole esitetty vastaavasti. Tämä heikentääkin tiedon käytettävyyttä ja vaikuttavuutta tien tarkemmassa suunnittelussa, eikä alustavan yleissuunnitelman suunnittelutarkkuudella ole mahdollista arvioida tarkasti haittojen estämisen tai lieventämistoimien tehokkuutta.

Yhteysviranomainen edellyttääkin, että näihin asioihin paneudutaan paremmin jatkosuunnittelussa. Myös esimerkiksi estevaikutuksista ja niiden välillisistä vaikutuksista, haittojen estämisestä ja lieventämisestä se suosittelee laatimaan erillisselvityksen ennen vaihtoehdon valintaa.

 

Yhteysviranomaisen lausunto tulee ottaa huomioon hankkeen mahdollisessa jatkosuunnittelussa sekä erityisesti hankkeen, Tampereen ja Kangasalan sekä Pirkanmaan liiton maankäytön keskinäisessä yhteensovittamisessa.

Yvassa Lahdentien parannustoimia arvioitiin kolmen vaihtoehdon mukaan. Tie joko säilyy nykyisellään kaksikaistaisena tai levennetään nelikaistaiseksi joko välikaiteen tai välikaistan avulla. Tievaihtoehtojen lisäksi arvioitiin erilaisten eritasoliittymien vaihtoehtoja.

Lausunto yva-menettelystä on nähtävillä Kangasalan kunnanvirasto 1:llä, Kangasalan pääkirjastossa ja Vatialan kirjastossa. Lisäksi se löytyy internetistä osoitteesta ymparisto.fi/vt12-alasjarvi-huutijarviYVA.

Kommentoi / Keskustele aiheesta

Kangasalan Sanomat edellyttää, että verkkokeskustelu käydään asiallisesti ja hyvässä hengessä. Poistamme kommentit, joissa loukataan ihmisarvoa, yllytetään rikokseen, rasismiin tai jotka ovat muutoin sopimattomia tai hyvien journalististen tapojen vastaisia.

Hyppää mukaan KS100-juhlavuoteen!
~
Takaisin ylös