Tietosuoja

Tämä tietosuojalauseke on päivitetty 28.6.2019.

Rekisterinpitäjä
Kangasalan Sanomat Oy
Y-tunnus: 0147848-7
Artturintie 2, 36220 Kangasala
p. 040 769 9045

Rekisterin nimi
Kangasalan Sanomien asiakasrekisteri

Tietosuojavastaava
Heli Keskinen
toimitusjohtaja
p. 040 758 3889
heli.keskinen@kangasalansanomat.fi

Kangasalan Sanomat Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Tietosuojalainsäädäntö tarkoittaa henkilötietolakia (523/1999 muutoksineen ja korvaavine säädöksineen, kuten asetusta (EU) 2016/679) ja muuta voimassaolevaa ja sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä sekä tietosuojaviranomaisten ohjeita ja sitovia määräyksiä.

Tällä tietosuojalausekkeella kuvaamme mahdollisimman selkeästi, kuinka yhtiö käyttää asiakkaidensa henkilötietoja. Tämä käytäntö koskee kaikkia yhtiön ylläpitämiä palveluita.

Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluitamme.

Kerättyjen tietojen kuvaus

Keräämme käyttäjästä vain tarpeellisia henkilötietoja. Kerromme tietoja kerätessämme, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys.

Ilman yhteys- ja laskutustietoja emme voi toimittaa tuotetta ja palvelua. Asiakassuhteen hoitamiseksi välttämättömiä tietoja meille ovat:

 • yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero)
 • digitaalisten palveluiden edellyttämät rekisteröitymistiedot
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot sekä peruutustiedot
 • luvat ja suostumukset
 • tarjonnanestotiedot
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot

Lisäksi keräämme evästeiden ja muiden vastaavien teknologioiden avulla automaattisesti tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään, kuinka paljon käyttäjiä palveluillamme on, millaiset sisällöt ovat suosittuja ja kuinka kauan käyttäjä sisältöjä tarkastelee. 

Tallennamme esimerkiksi uutisen lukukerrasta tai bannerin klikkauksesta käyttäjän IP-osoitteen, user agent -tiedon sekä aikaleiman. Lisäksi tallennamme väliaikaisen tiedon lukukerrasta, jolla voidaan näyttää suositeltua sisältöä. Nämä väliaikaiset tiedot poistetaan automaattisesti selausistunnon jälkeen. Tiedot ovat anonyymejä, eikä niitä voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Tietojen avulla kehitämme palveluitamme ja liiketoimintaamme, räätälöimme sisältöjä käyttäjän todennäköisten mielenkiinnonkohteiden mukaan, kohdennamme mainontaa sekä ehkäisemme väärinkäytöksiä. 

Verkkopalveluissamme käytetään suojattua yhteyttä, jos sellainen on saatavilla. Tiedot salataan automaattisesti ennen niiden lähettämistä. Suojatun yhteyden tunnistat selaimen (vihreästä) lukko-kuvakkeesta. Suojattu yhteys mahdollistaa tietojen turvallisen liikkumisen selaimen ja palvelimen välillä.

Saatamme käyttää tietojen päivittämisessä ja rikastamisessa ulkopuolisia tietolähteitä. Voimme myös saada käyttäjätilin aktivoimiseksi tarvittavat tiedot käyttäjän työnantajalta tai muulta organisaatiolta, joka on käyttöoikeuden käyttäjälle hankkinut. Journalistista tarkoitusta varten saatamme hankkia henkilötietoja useista eri lähteistä.

Jos käsittelemme tietoja muuhun kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin, varmistamme, että käsittely on yhteensopivaa sen tarkoituksen kanssa, jota varten tiedot alun perin kerättiin.

Tietojen keräysperuste

Henkilötietojen kerääminen ja käsittely ovat sidoksissa tilanteeseen ja käyttötarkoitukseen. 

Tietojen käsittely perustuu sopimussuhteeseen, kun käyttäjä tilaa tai ostaa palveluitamme. Sopimusta varten käsittelemme vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeellisia sovitun palvelun toimittamista ja laskuttamista varten.

Tietojen käsittely perustuu suostumukseen, kun lähetämme käyttäjälle markkinointiviestejä tai kohdennamme mainontaa verkkopalveluissa.

Säilytämme laskutustietoja lain vaatiman ajan verotusta ja kirjanpitoa varten.

Yhtiöllä on oikeutettu etu käsitellä tietoja liiketoiminnan hallitsemis- ja kehittämistarkoituksessa. Sellaisia tarpeita ovat muun muassa:

 • tuotekehitys
 • liiketoiminnan raportointi
 • tietojen suojaaminen
 • väärinkäytösten ehkäisy (käyttölokien tallennus, puheluiden tallennus)
 • asiakaspalvelu
 • uusien tarjousten tekeminen asiakkaille suoramarkkinoinnin kautta 

Käyttäjällä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä ja asiakassuhteen päätyttyä pyytää asiakastietojen poistamista. Kangasalan Sanomat Oy noudattaa toimialan yleistä suositusta, jonka mukaan asiakasrekisteristä poistetaan käyttäjän tiedot 48 kuukauden kuluttua asiakassuhteen päättymisestä.

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

 • Jos käyttäjä on antanut suostumuksen, voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmannelle osapuolelle.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja, kuten henkilöstä otetun valokuvan, journalistisia, taiteellisia tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot yksittäisestä henkilöstä ovat tunnistamattomia.
 • Käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa ostajille ja näiden neuvonantajille, jos myymme, ostamme, fuusioimme tai muutoin järjestelemme liiketoimintaamme.
 • Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoa suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin, jos asiakas ei ole tätä kieltänyt.
 • Palveluissamme on käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Yhteisöliitännäisten sisältö tulee suoraan sosiaalisen median palvelusta, ja tällöin sosiaalisen median palvelut voivat kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti.
 • Voimme luovuttaa henkilötietoja ulkopuolisten yritysten ja organisaatioiden kanssa, jos uskomme, että tietojen käyttö, säilyttäminen tai paljastaminen on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka muiden käyttäjiemme tai laillisten oikeuksiemme suojelemiseksi, muun muassa velkojemme perimiseksi.

Jos käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, takaamme silloin sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Jos siirrämme tiedot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi perustua myös käyttäjän suostumukseen.

Käyttäjän oikeus saada tietoa tallennetuista tiedoista

Pyrimme vaikuttamaan siihen, että käytössämme olevat asiakastiedonhallintaohjelmat ovat ajanmukaisia ja ne mahdollistavat käyttäjiemme henkilötiedon käsittelyn kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön esittämällä tavalla.

Käyttäjällä on monia tapoja, joilla hän voi halutessaan selvittää, minkälaisia tietoja hänestä ja hänen käyttäjähistoriastaan on yhtiöllä tallennettuna:

 • Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.
 • Asiakas voi milloin tahansa kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.
 • Käyttäjä voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.
 • Käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai muilla erikseen tarjotuin keinoin.

Käyttäjä voi seuraavin keinoin vaikuttaa evästeisiin, palveluiden käytön analysointiin ja mainonnan kohdentamiseen liittyviin valintoihin:

 • Käyttäjä voi selata sivustoja yksityisellä selauksella (Private Browsing, Incognito tai InPrivate), jolloin käyttäjästä ei tallenneta tietoja evästeiden avulla.
 • Käyttäjä voi estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.
 • Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.
 • Käyttäjä voi estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan täällä. Tämä lisäosa estää verkkosivustoilla käynnissä olevaa Google Analyticsin JavaScriptia (ga.js, analytics.js ja dc.js) jakamasta sivuston käyntitietoja Google Analyticsille.
 • Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, jos hän epäilee tietojansa käytetyn tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesti. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot löytyvät tämän asiakirjan lopusta.

Alaikäisten henkilötiedot

Palvelumme eivät ole suunnattu lapsille. Joissain poikkeuksellisissa tapauksissa, kuten opiskelijatilausten kohdalla, joudumme tallentamaan alaikäisen osoitetiedon rekisteriimme. Tällöinkin se tapahtuu kuitenkin huoltajan suostumuksella.

Journalistissa tarkoituksissa joudumme niin ikään käsittelemään alaikäisten tietoja. Noudatamme tässä kuitenkin erityistä varovaisuutta sekä alan yhteisesti sovittuja käytäntöjä, kuten vanhempien kouluille ja päiväkodeille antamia tietojen luovuttamiseen ja kuvaamiseen liittyviä lupia. Emme tallenna lasten ja nuorten tietoja journalistisen käsittelyn jälkeen itsellemme, vaan hävitämme ne asianmukaisesti ja turvallisesti.

Tietosuojalausekkeen päivittäminen

Palvelumme kehittyy jatkuvasti ja siksi pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Ilmoitamme muutoksista palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

Yhteystiedot lisätietojen saamiseksi

Epäselvissä asioissa tai omien tietojen tarkastamiseksi käyttäjä voi ottaa yhteyttä:

Kangasalan Sanomat Oy
Artturintie 2, 36220 Kangasala
p. 040 769 9045
tilaukset@kangasalansanomat.fi

Asiakaspalvelu on avoinna ma–to kello 10–16.

Jos käyttäjä epäilee Kangasalan Sanomat Oy:n toiminnassa tapahtuneen virheitä, neuvoa voi kysyä myös valvontaviranomaiselta:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Ratapihantie 9, 00520 HELSINKI
PL 800, 00521 HELSINKI
p. 029 56 66700
tietosuoja@om.fi