Tampereen tarjous Tavasesta irtautumiseen on kahtalainen

0
Kangasala omistaa Tavasesta 7,3 prosenttia, joten sen maksuvelvoite on 422 500 euroa.

Tampere esittää muille Tavase Oy:n osakaskunnille yhtiön rahoitustilanteen selkiyttämistä ja mahdollisuutta irtautua tekopohjavesiyhtiöstä.
Kangasalla tarjousta on odotettu pitkään, sillä valtuusto päätti käynnistää irtautumisneuvottelut jo huhtikuussa 2012. Valkeakoski oli tehnyt saman vuoden 2011 lopulla. Osakaskuntien väliset keskustelut aiheesta aloitettiin kuitenkin vasta tänä syksynä.
Tavasen rahoitustilanteen selkiyttämisellä Tampere tarkoittaa, että osakaskunnat maksavat omistustensa mukaiset osat yhtiön 5,8 miljoonan euron velasta, jonka yhtiö on ottanut kaupungil­ta toimintansa rahoittamiseksi.
Kangasala omistaa Tavasesta 7,3 prosenttia, joten sen maksuvelvoite on 422 500 euroa. Tuosta summasta Kangasala on sitoutunut takaamaan 366 500 euron osuuden. Sen jälkeen kunnan piikkiin kertyneen 56 000 euron osalta ei ole myönnetty takuita.
Tampereen yhtiöstä irtautumista koskevan esityksen myötä Kangasala menettäisi myös Tavaseen sijoittamansa 169 750 euroa, koska yhtiöstä irtautuminen johtaisi tilanteeseen, jossa kunnan osakkeet siirtyvät yhtiöön jääville osakaskunnille nimellisellä summalla.

Irtautuminen Tavasesta Tampereen asettamin ehdoin ei ole tässä vaiheessa ajankohtaista kunnanjohtaja Oskari Auvisen mielestä, koska oikeudenkäynti yhtiön tekopohjavesilaitoksen rakennusluvasta on vasta alkanut.
Hän arvelee, että valitus, jonka Tavase kesällä jätti aluehallintoviraston (avi) kielteisestä lupapäätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen, käsitellään lopulta ylintä oikeusastetta myöten.
– Kysymyksessä on ennakkotapaus. Se, kummat painavat lopulta enemmän – ympäristöarvot vai ympäröivän yhteiskunnan tarpeet, Auvinen sanoo.
Kokonaisuutta hämmentää vielä se seikka, että Vehoniemen harjualueen tutkimustoimiin Tavasella on nyt vapaat kädet, kun Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi avin myöntämästä tutkimusluvasta tehdyt valitukset.

Painavin peruste irtautumispäätöksen uudelleen arvioinnille on se, että tekopohjavesilaitos voidaan tarvittavine laitteineen rakentaa Vehoniemen-Isokankaan alueelle siitä huolimatta, onko Kangasala mukana hankkeessa vai ei. Tämä on mahdollista, jos oikeus kumoaa laitoksen kielteisen lupapäätöksen.
Aiemmin tämä seikka ei ole noussut esille, koska on ilmeisesti otaksuttu, että Tavasen osakaskuntien rivien hajoaminen merkitsee automaattisesti myös yhtiön alasajoa.
– Pahimmillaan tilanne voisi siis olla se, että Kangasalle tulee tekopohjavesilaitos, jonka toiminnasta kunta ei ole päättämässä ja jolta se ei hanki vettä.
Käytännön ongelmaksi saattaisi nousta myös tekopohjaveden valmistuksesta johtuva veden mangaanipitoisuuden mahdollinen kohoaminen, mikä edellyttää Raikun vedenkäsittelylaitoksen toiminnan tehostamista.
– Se maksaisi meille arviolta 1,5 miljoonaa, mutta jos olemme vielä Tavasessa, Tavase vastaa veden laadusta ja niistä kustannuksista, joita vedenkäsittelyn tehostaminen mahdollisesti vaatii.

Auvinen sanoo, että Tampereen tarjoamalla nimellisellä korvauksella Tavase Oy:stä ei kannata tässä vaiheessa irtaantua.
– Kunnan on perusteltua varautua siihenkin vaihtoehtoon, että kielteinen lupapäätös muuttuu oikeuskäsittelyssä myönteiseksi, vaikka Kangasalan kunta on toistuvasti eri vaiheissa esittänyt, että tekopohjavesilaitosta ei tule sijoittaa Vehoniemenharjulle.
Tampereen esitystä Tavase Oy:n rahoituksen ja omistuksen selkiyttämiseksi valaistiin valtuuston iltakoulussa 9. marraskuuta. Seuraavaksi asiaa käsittelee kunnanhallitus.
Tarttuuko Kangasala Tampereen tarjoukseen ja jos tarttuu, niin miltä osin? Sen ratkaisee valtuusto 25. tammikuuta.

Fakta

Korkein hallinto-oikeus ja Tavase

  • Tavase voi jatkaa tutkimuksiaan Keisarinharjun-Vehoniemen natura-alueella. Korkein hallinto-oikeus (KHO) hylkäsi 6.11. valituksen, jonka Kangasalan Luonto ry ja joukko yksityishenkilöitä olivat tehneet aluehallintoviraston (avin) yhtiölle 13.11.2012 myöntämästä tutkimusluvasta. Avin lupa mahdollisti tutkimusten aloittamisen jo ennen kuin päätös sai lainvoiman.
  • KHO pitäytyi päätöksessään Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisussa, jonka mukaan tutkimusluvan sallimat toimet ovat luontovaikutuksiltaan vähäisiä. Lisäksi tutkimuksista saatava hyöty on myös mahdollisia luontohaittoja suurempi.
  • Valitus, jossa kaksi harjualueella sijaitsevan kiinteistön omistajaa valitti Tavasen havaintoputkien sijoittamisesta maalleen, kaatui myös. KHO hylkäsi hallintopakkohakemuksen, jolla asianosaiset olivat vaatineet putkien poistoa kiinteistöltään. Päätös annettiin 6.11.
  • Tuorein Tavase-päätös tupsahti KHO:n tuutista 12.11. Siinä hylättiin valitus, joka oli tehty valtuuston 11.6.2012. tekemästä päätöksestä antaa Tavase Oy:n puolesta enintään 366 500 euron takaus viiden miljoonan euron lainaan, jonka Tampere oli yhtiölle myöntänyt.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.