Tarasten Kiertotalousalue saa nyt hakea ympäristölupaa – jatkosuunnittelulle toiveita

0
Uutta kiertotalousaluetta suunnitellaan tien 9 pohjoispuolelle Kangasalan ja Tampereen rajalle.
Uutta kiertotalousaluetta suunnitellaan tien 9 pohjoispuolelle Kangasalan ja Tampereen rajalle.

Kangasalan kiertotalousalue-hankkeen ympäristovaikutusten arvinointimenettely on päättynyt. Pirkanmaan ely-keskuksen lausunnon mukaan arviointi on tehty kuten lain mukaan pitää tehdä. Ely-keskus kuitenkin esitti perustellussa päätelmässään toiveita jatkosuunnittelulle

– Hankkeen suunnittelu on nyt vielä yleisellä tasolla. Suunnittelu tarkentuu, kun tiedetään, mikä vaihtoehdoista tulee valituksi, muistuttaa Mervi Sivula Pirkanmaan ely-keskuksesta.

Tampereen ja Kangasalan rajalle suunnitellaan uutta kiertotalousaluetta ja jätteenkäsittelyä. Noin 65 hehtaarin alueella aiotaan esikäsittellä, loppusijoitta ja hyödyntää pilaantuneita maita, rakennus- ja purkujätteitä, teollisuuden jätteitä, tuhkia ja kuonia sekä ylijäämämaita. Hankkeesta vastaa Tarasten Kiertotalousalue Oy.

Ympäristovaikutusten arviointimenettelyssä eli YVA-menettelyssä on arvioitu hankkeen kolmea toteutusvaihtoehtoa. Vuosittain vastaanotettavan jätteen maksimimäärä vaihtelee eri vaihtoehdoissa 235 000 – 470 000 tonnin välillä.

Lisäksi on tarkasteltu hankkeen toteuttamatta jättämisen ympäristövaikutuksia. Kahteen vaihtoehtoon sisältyy tavanomaisen ja vaarallisen jätteen loppusijoitusalueiden perustaminen.

Tarasten Kiertotalousalue Oy:n laatimasta arviointiselostuksesta käy ilmi, että toiminnsta saattaa olla klaikissa vaihtoehdoissa pieniä tai keskisuuria haitallisia vaikutuksia maahan ja maaperään, pohjavesiin, pintavesiin, ilmaan ja ilmastoon, luonnonympäristöön, meluun, liikenteeseen ja maisemaan.

Välillisiä vaikutuksia voi olla väestöön, ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen. Hankkeella on lisäksi vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön.

Ely-keskus nosti esiin puutteita

Pirkanmaan ELY-keskus yhteysviranomaisena nosti perustellussa päätelmässä esiin arvioinnin puutteita, joita on syytä ottaa huomioon hankkeen jatkosuunnittelussa sekä lupa- ja hyväksymismenettelyissä.

Pöly, haju, melu ja liikenne vaikuttavat lähialueen viihtyvyyteen ja elinoloihin.

Jatkosuunnittelussa on syytä huomioida myös hankkeesta aiheutuvat vaikutukset ja rajoitukset maankäytön kehittämiseen Pirkanmaan maakuntakaavan mukaisesti.

Huomiota tulee kiinnittää toiminnan laaja-alaisiin vaikutuksiin nykyisten ja tulevien asukkaiden kannalta, erityisesti Ruutanan ja Nurmi-Sorilan asutukseen osoitetuilla alueilla. Lisäksi on syytä tarkentaa vaikutuksia erityisesti pintavesiin ja luontoon. Jatkosuunnittelussa on syytä päivittää arvioinnit vastaamaan valittua tarkennettua hankevaihtoehtoa.   

ELY-keskus nostaa omassa lausunnossaan esille, että kiertotalousalueen toiminnot edistävät osittain voimassa olevien kaavojen toteutusta. Tarasten alueelle on keskittynyt useita jätehuoltoon liittyviä toimintoja kaavan mukaisesti.

Siitä huolimatta loppusijoitusalueen ja siihen liittyvien käsittelytoimintojen sijoittuminen on osittain ristiriitainen Tampereen kaupunkiseudun kehittämistavoitteisiin sekä maakuntakaavan mukaiseen tuulivoima-alueeseen nähden.

Ely-keskus muistuttaa, että hankkeen vaikutukset ovat pitkäkestoisia ja voivat aiheuttaa ristiriitaa asutuksen kasvun kautta asuin- ja elinympäristössä.

Hankkeen haitallisia vaikutuksia ympäristöön voidaan lieventää muun muassa toimivilla pohja- ja pintarakenteilla, laskeutusaltailla ja kosteikoilla sekä kiinnittämällä huomiota ennaltavarautumiseen ja vaikutustarkkailuun. Asutukselle merkityksellisten melu- ja hajuhaittojen osalta seurantaa ja tiedotusta olisi syytä tehdä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Arviointiselostus ja ely-keskuksen laatima perusteltu päätelmä tulee liittää hankkeen lupahakemusasiakirjoihin. Tarasten Kiertotalousalue Oy:n tarkoituksena on hakea ympäristölupaa YVA-menettelyn päätyttyä.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.