Vaaleissa vaihtuvat valtuutetut ja lukuisat muut luottamushenkilöt

0

Kuntavaaleissa ei ole kyse ainoastaan uuden valtuuston valinnasta. Vaalien yhteydessä jaetaan yksi lautakuntapaikka lähes jokaista valtuutettua kohti. Lisäksi tarjolla on runsaasti muita tehtäviä esimerkiksi kuntakonserniin kuuluvissa osakeyhtiöissä.

Kunnanhallitukseen valitaan 9 jäsentä. Jäsenten on oltava valtuutettuja ja varajäsenten valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Kunnanhallitus käyttää kunnan puhevaltaa ja tekee sen puolesta erilaisia oikeustoimia.

Keskusvaalilautakuntaan kuuluu 5 jäsentä. Lautakunta huolehtii kunnallisvaalien ja valtakunnallisten vaalien toimittamisesta kunnassa.

Tarkastuslautakuntaan kuuluu 5–7 jäsentä. Tarkastuslautakunta valmistelee hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Kunnan asettamat lautakunnat ja johtokunnat

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa on Kangasalta 7 jäsentä. Se vastaa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta, esimerkiksi erikoissairaanhoidosta sekä vanhus- ja vammaispalveluista.

Sivistyslautakuntaan valitaan 7 jäsentä. Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta ja opetuksesta, liikunta- ja nuorisopalveluista sekä kirjastoista ja kulttuurista.

Elinvoimalautakuntaan valitaan 7 jäsentä. Lautakunnan vastuulla ovat kaavoitus- ja asuntoasiat, jätehuolto ja esimerkiksi kunnan vesihuollon kehittäminen.

Viranomaislautakunnassa on 7 jäsentä. Sen toimialaa ovat rakennusvalvonta, pysäköinninvalvonta ja ympäristönsuojelu. Lakkautettavan rakennus- ja ympäristölautakunnan ympäristöasiat ovat viranomaislautakunnan vastuulla. Viranomaislautakunnassa toimii kolmihenkinen tiejaosto, jolle yksityistieasiat kuuluvat.

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen johtokunnassa on 6 jäsentä. Johtokunta päättää liikelaitoksen toiminnasta kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden puitteissa.

Kuntakonserni

Kuntakonserni käsittää kunnan ja yhteisöjen hallinnoimia osakeyhtiöitä, joissa kunta yksin tai yhdessä yhteisöjen kanssa käyttää määräysvaltaa. Tällaisia yhtiöitä ovat esimerkiksi Kangasalan Uimahalli Oy ja Kangasala-talo Oy.

Kunnallisia luottamushenkilöitä istuu yhteisöjen ja konserniyhtiöiden hallituksissa sekä konserniyhtiöiden edustustoissa. Kunnan edustajia on myös kuntakonsernin ulkopuolisissa yhtiöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä. Tällaisia ovat esimerkiksi Mobilia-säätiö ja Suomen Hopealinja Oy.

Osakkuusyhteisöt ovat kuntakonserniin kuuluvia yrityksiä, joista kunta omistaa 20–50 prosenttia, esimerkiksi Koy Tieliikennemuseo ja Sahalahden Esikäsittelylaitos Oy.

Kuntayhtymät ovat kuntien muodostamia yhteenliittymiä, jotka vastaavat usein esimerkiksi terveydenhuollosta ja koulutuksesta. Kangasala kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiiriin, jonka valtuustoon valitaan edustajia kaikista sairaanhoitopiirin jäsenkunnista. Lisäksi kunnasta valitaan jäseniä esimerkiksi Pirkanmaan liiton maakuntavaltuustoon. Kunnasta valitaan edustaja myös Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän yhtymäkokoukseen, Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan sekä Tampereen osaamis- ja elinkeinolautakuntaan.

Valtiolliset luottamustehtävät

Käräjäoikeuden lautamiehiä valitaan Kangasalta 5. Lautamiehet toimivat Pirkanmaan käräjäoikeuden istunnoissa maallikkotuomareina.

Kiinteistötoimitusten uskottuja miehiä on 16. He ovat maanmittaustoimitusten maallikkojäseniä. Uskotut miehet toimivat yhteistyössä kiinteistötoimitusten toimitusinsinöörin kanssa.

Poliisin neuvottelukuntaan nimetään Kangasalta yksi edustaja. Poliisin neuvottelukunta antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista, valvoo poliisin toimintaa ja tekee aloitteita toiminnan kehittämiseksi.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.