Tällä sivustolla käytetään evästeitä käyttö­kokemuksen parantamiseksi. Lisätietoja.
Etusivu Uutiset KS-digi Tapahtumat Boksi Kuvat Blogit Ajankohtaista

He päättävät tulevaisuuden Kangasalasta.

Meidän asioistamme.

Äänestä kuntavaaleissa!

Ehdokas, ota käyttöösi Sanomien vaalivaltit!
Vaalikone

KESK

Annina
Airola

KESK2
Simo
Arra

KESK3
Sakari
Eerola

KESK4
Arja
Heikkilä

KESK5
Panu
Hirvonen

KESK6
Jaakko
Hyytinen

KESK7
Kaisa
Juhajoki

KESK8
Hannu
Karppila

KESK9
Ulla
Kauhanen

KESK10
Mikko
Kiio

KESK11
Pia
Kirvesoja

KESK12
Jarkko
Kyllästinen

KESK13
Toivo
Kössilä

KESK14
Tero
Linna

KESK15
Heikki
Mäkelä

KESK16
Minna
Pajula

KESK17
Marja
Ritala

KESK18
Sirkka
Tuhola

KESK19
Tauno
Välimaa

KESK20

KOK

Ali-Reza
Abdali

KOK21
Pertti
Alanko

KOK22
Tuomas
Bährend

KOK23
Jussi
Haavisto

KOK24
Merja
Hackspik-Tuomisto

KOK25
Anna
Honkala

KOK26
Pia
Hurme

KOK27
Mauri
Jussila

KOK28
Tuomo
Jussila

KOK29
Jyrki
Järvinen

KOK30
Emilia
Kalliola

KOK31
Sauli
Katavisto

KOK32
Akseli
Kettula

KOK33
Heini
Kivimäki-Hietanen

KOK34
Teija
Kulmala

KOK35
Tiina
Kuosmanen

KOK36
Juha
Kääriäinen

KOK37
Maritta
Könönen

KOK38
Petra
Laurila

KOK39
Kai
Lauttamo

KOK40
Mika
Liikka

KOK41
Jukka
Lokkila

KOK42
Juhani
Lumme

KOK43
Heikki
Lyytinen

KOK44
Hanna
Majanmaa

KOK45
Tessa
Manni

KOK46
Mikko
Meurman

KOK47
Tommi
Murtonen

KOK48
Ville
Mäenpää

KOK49
Emma
Mäensivu

KOK50
Jukka
Mäkelä

KOK51
Tommy
Oesch

KOK52
Kalle
Ollila

KOK53
Mika
Ollila

KOK54
Eevaliisa
Pentti

KOK55
Marita
Pussinen

KOK56
Juha-Matti
Ritakallio

KOK57
Taina
Maria
Salmi

KOK58
Tapio
Somppi

KOK59
Päivi
Suurhasko

KOK60
Harri
Syrjäläinen

KOK61
Lari
Timonen

KOK62
Eero
Tulenheimo

KOK63
Tapio
Tulenheimo

KOK64
Merja
Uotila

KOK65
Riku-Sippo
Uotila

KOK66
Soili
Uotila-Välimäki

KOK67
Jorma
Urkko

KOK68
Sari
Uskalinmäki

KOK69
Saana
Vahvelainen

KOK70

SDP

Aira
Aarnio

SDP71
Anja
Aarnio

SDP72
Pasi
Ahtiainen

SDP73
Kari
Anttila

SDP74
Jari
Haaparanta

SDP75
Veera
Hakanperä

SDP76
Monica
Hannula

SDP77
Tuula
Heinonen

SDP78
Johanna
Helimäki

SDP79
Tapani
Huokuniemi

SDP80
Tony
Isaksson

SDP81
Hannu
Janger

SDP82
Tommi
Jansson

SDP83
Marko
Järvenpää

SDP84
Isto
Kaarne

SDP85
Kari
Koljonen

SDP86
Pirkko-Liisa
Kouhia

SDP87
Raimo
Kouhia

SDP88
Jorma
Köppä

SDP89
Pekka
Lahti

SDP90
Hanna
Laine

SDP91
Juri
Lehtinen

SDP92
Timo
Lehtinen

SDP93
Mikko
Lehtonen

SDP94
Väinö
Leppänen

SDP95
Jari
Markkinen

SDP96
Kauko
Matilainen

SDP97
Jaana
Mäkinen

SDP98
Markku
Nieminen

SDP99
Niina
Nummela

SDP100
Seppo
Ojala

SDP101
Kari
Onnela

SDP102
Sami
Päivärinta

SDP103
Marjatta
Pöllänen

SDP104
Anne
Roivainen

SDP105
Tommi
Rönö

SDP106
Mervi
Savolainen

SDP107
Jorma
Schukoff

SDP108
Pasi
Sieranoja

SDP109
Ari
Sorvari

SDP110
Anne-Mari
Thomassen

SDP111
Robin
Thomassen

SDP112
Pertti
Tikka

SDP113
Tuulikki
Viitanen

SDP114
Petri
Vilkki

SDP115
Timo
Villgren

SDP116
Jyrki
Vuorinen

SDP117

KD

Jari
Hagqvist

KD118
Johanna
Huhta-aho

KD119
Minna
Hölli

KD120
Jorma
Jussila

KD121
Mikko
Jussila

KD122
Harri
Kekki

KD123
Timo
Keskinen

KD124
Tuula
Komsi

KD125
Eero
Koskinen

KD126
Topi-Pekka
Kuusjärvi

KD127
Juha
Mansikka-aho

KD128
Asko
Nieminen

KD129
Jenni
Nieminen

KD130
Marika
Ranto

KD131
Tea
Rasi

KD132
Henriikka
Tarri

KD133
Markku
Tiilikainen

KD134
Kaija
Tiilikainen

KD135

PS

Henry
Alenius

PS136
Pirkko
Burman

PS137
Harri
Hanweg

PS138
Markus
Heinämäki

PS139
Jarmo
Hupanen

PS140
Nekko
Hypén

PS141
Jussi
Jokilampi

PS142
Ari
Keskinen

PS143
Miia
Kinnari

PS144
Harri
Koskinen

PS145
Tuula
Kuusisto

PS146
Janne
Kähkönen

PS147
Tommi
Laamanen

PS148
Jari
Leino

PS149
Erkki
Lähdesmäki

PS150
Wellu
Mäkinen

PS151
Reetta
Niemelä

PS152
Minna
Palm

PS153
Karri
Palovuori

PS154
Miikka
Rajala

PS155
Susanna
Saarinen

PS156
Hannu
Salokannel

PS157
Janne
Tolvanen

PS158
Marko
Törhönen

PS159

VAS

Ranja
Aukee

VAS160
Mikko
Hakala

VAS161
Harri
Jouhki

VAS162
Timo
Jääskeläinen

VAS163
Hanna
Kondelin

VAS164
Teuvo
Mäki

VAS165
Jorma
Mäntylä

VAS166
Iikka
Nikkinen

VAS167
Marja
Pekkarinen

VAS168
Milla
Peltonen

VAS169
Timo
Rautanen

VAS170
Pertti
Salo

VAS171
Anne
Soimajärvi

VAS172
Seppo
Talli

VAS173
Tuija
Toivio

VAS174
Amanda
Varsell

VAS175
Sami
Varsell

VAS176

VIHR

Vesa
Ala-Lahti

VIHR177
Tea
Boman

VIHR178
Eija
Eskola

VIHR179
Pasi
Hakkio

VIHR180
Virpi
Hannuksela

VIHR181
Pauliina
Henttinen

VIHR182
Marko
Isokallio

VIHR183
Sina
Isokallio

VIHR184
Ilmo
Jaatinen

VIHR185
Rashid
Khan

VIHR186
Jouni
Kotakorpi

VIHR187
Sonja
Koto

VIHR188
Stiina
Lahikainen

VIHR189
Mika
Laiti

VIHR190
Katri
Lugo

VIHR191
Tony
Lähde

VIHR192
Tuuli
Mähönen

VIHR193
Anna-Maija
Nummi

VIHR194
Rauno
Ojanen

VIHR195
Mari
Orell

VIHR196
Elina
Rinne

VIHR197
Paula
Ristimäki

VIHR198
Ponton
Ferran
Rodriguez

VIHR199
Juha
Ryyppä

VIHR200
Riitta
Santala-Köykkä

VIHR201
Eero
Uusmies

VIHR202
Vili
Vartiala

VIHR203
Markku
Välimaa

VIHR204
Suomen Keskusta
Annina Airola
KESK2
Simo Arra
KESK3
Sakari Eerola
KESK4
Arja Heikkilä
KESK5
Panu Hirvonen
KESK6
Jaakko Hyytinen
KESK7
Kaisa Juhajoki
KESK8
Hannu Karppila
KESK9
Ulla Kauhanen
KESK10
Mikko Kiio
KESK11
Pia Kirvesoja
KESK12
Jarkko Kyllästinen
KESK13
Toivo Kössilä
KESK14
Tero Linna
KESK15
Heikki Mäkelä
KESK16
Minna Pajula
KESK17
Marja Ritala
KESK18
Sirkka Tuhola
KESK19
Tauno Välimaa
KESK20
Kansallinen Kokoomus
Ali-Reza Abdali
KOK21
Pertti Alanko
KOK22
Tuomas Bährend
KOK23
Jussi Haavisto
KOK24
Merja Hackspik-Tuomisto
KOK25
Anna Honkala
KOK26
Pia Hurme
KOK27
Mauri Jussila
KOK28
Tuomo Jussila
KOK29
Jyrki Järvinen
KOK30
Emilia Kalliola
KOK31
Sauli Katavisto
KOK32
Akseli Kettula
KOK33
Heini Kivimäki-Hietanen
KOK34
Teija Kulmala
KOK35
Tiina Kuosmanen
KOK36
Juha Kääriäinen
KOK37
Maritta Könönen
KOK38
Petra Laurila
KOK39
Kai Lauttamo
KOK40
Mika Liikka
KOK41
Jukka Lokkila
KOK42
Juhani Lumme
KOK43
Heikki Lyytinen
KOK44
Hanna Majanmaa
KOK45
Tessa Manni
KOK46
Mikko Meurman
KOK47
Tommi Murtonen
KOK48
Ville Mäenpää
KOK49
Emma Mäensivu
KOK50
Jukka Mäkelä
KOK51
Tommy Oesch
KOK52
Kalle Ollila
KOK53
Mika Ollila
KOK54
Eevaliisa Pentti
KOK55
Marita Pussinen
KOK56
Juha-Matti Ritakallio
KOK57
Taina Maria Salmi
KOK58
Tapio Somppi
KOK59
Päivi Suurhasko
KOK60
Harri Syrjäläinen
KOK61
Lari Timonen
KOK62
Eero Tulenheimo
KOK63
Tapio Tulenheimo
KOK64
Merja Uotila
KOK65
Riku-Sippo Uotila
KOK66
Soili Uotila-Välimäki
KOK67
Jorma Urkko
KOK68
Sari Uskalinmäki
KOK69
Saana Vahvelainen
KOK70
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
Aira Aarnio
SDP71
Anja Aarnio
SDP72
Pasi Ahtiainen
SDP73
Kari Anttila
SDP74
Jari Haaparanta
SDP75
Veera Hakanperä
SDP76
Monica Hannula
SDP77
Tuula Heinonen
SDP78
Johanna Helimäki
SDP79
Tapani Huokuniemi
SDP80
Tony Isaksson
SDP81
Hannu Janger
SDP82
Tommi Jansson
SDP83
Marko Järvenpää
SDP84
Isto Kaarne
SDP85
Kari Koljonen
SDP86
Pirkko-Liisa Kouhia
SDP87
Raimo Kouhia
SDP88
Jorma Köppä
SDP89
Pekka Lahti
SDP90
Hanna Laine
SDP91
Juri Lehtinen
SDP92
Timo Lehtinen
SDP93
Mikko Lehtonen
SDP94
Väinö Leppänen
SDP95
Jari Markkinen
SDP96
Kauko Matilainen
SDP97
Jaana Mäkinen
SDP98
Markku Nieminen
SDP99
Niina Nummela
SDP100
Seppo Ojala
SDP101
Kari Onnela
SDP102
Sami Päivärinta
SDP103
Marjatta Pöllänen
SDP104
Anne Roivainen
SDP105
Tommi Rönö
SDP106
Mervi Savolainen
SDP107
Jorma Schukoff
SDP108
Pasi Sieranoja
SDP109
Ari Sorvari
SDP110
Anne-Mari Thomassen
SDP111
Robin Thomassen
SDP112
Pertti Tikka
SDP113
Tuulikki Viitanen
SDP114
Petri Vilkki
SDP115
Timo Villgren
SDP116
Jyrki Vuorinen
SDP117
Suomen Kristillisdemokraatit
Jari Hagqvist
KD118
Johanna Huhta-aho
KD119
Minna Hölli
KD120
Jorma Jussila
KD121
Mikko Jussila
KD122
Harri Kekki
KD123
Timo Keskinen
KD124
Tuula Komsi
KD125
Eero Koskinen
KD126
Topi-Pekka Kuusjärvi
KD127
Juha Mansikka-aho
KD128
Asko Nieminen
KD129
Jenni Nieminen
KD130
Marika Ranto
KD131
Tea Rasi
KD132
Henriikka Tarri
KD133
Markku Tiilikainen
KD134
Kaija Tiilikainen
KD135
Perussuomalaiset
Henry Alenius
PS136
Pirkko Burman
PS137
Harri Hanweg
PS138
Markus Heinämäki
PS139
Jarmo Hupanen
PS140
Nekko Hypén
PS141
Jussi Jokilampi
PS142
Ari Keskinen
PS143
Miia Kinnari
PS144
Harri Koskinen
PS145
Tuula Kuusisto
PS146
Janne Kähkönen
PS147
Tommi Laamanen
PS148
Jari Leino
PS149
Erkki Lähdesmäki
PS150
Wellu Mäkinen
PS151
Reetta Niemelä
PS152
Minna Palm
PS153
Karri Palovuori
PS154
Miikka Rajala
PS155
Susanna Saarinen
PS156
Hannu Salokannel
PS157
Janne Tolvanen
PS158
Marko Törhönen
PS159
Vasemmistoliitto
Ranja Aukee
VAS160
Mikko Hakala
VAS161
Harri Jouhki
VAS162
Timo Jääskeläinen
VAS163
Hanna Kondelin
VAS164
Teuvo Mäki
VAS165
Jorma Mäntylä
VAS166
Iikka Nikkinen
VAS167
Marja Pekkarinen
VAS168
Milla Peltonen
VAS169
Timo Rautanen
VAS170
Pertti Salo
VAS171
Anne Soimajärvi
VAS172
Seppo Talli
VAS173
Tuija Toivio
VAS174
Amanda Varsell
VAS175
Sami Varsell
VAS176
Vihreä liitto
Vesa Ala-Lahti
VIHR177
Tea Boman
VIHR178
Eija Eskola
VIHR179
Pasi Hakkio
VIHR180
Virpi Hannuksela
VIHR181
Pauliina Henttinen
VIHR182
Marko Isokallio
VIHR183
Sina Isokallio
VIHR184
Ilmo Jaatinen
VIHR185
Rashid Khan
VIHR186
Jouni Kotakorpi
VIHR187
Sonja Koto
VIHR188
Stiina Lahikainen
VIHR189
Mika Laiti
VIHR190
Katri Lugo
VIHR191
Tony Lähde
VIHR192
Tuuli Mähönen
VIHR193
Anna-Maija Nummi
VIHR194
Rauno Ojanen
VIHR195
Mari Orell
VIHR196
Elina Rinne
VIHR197
Paula Ristimäki
VIHR198
Ponton Ferran Rodriguez
VIHR199
Juha Ryyppä
VIHR200
Riitta Santala-Köykkä
VIHR201
Eero Uusmies
VIHR202
Vili Vartiala
VIHR203
Markku Välimaa
VIHR204
~
Takaisin ylös