Vesihuoltopalvelujen hinnat herättävät tyytymättömyyttä – Keson ja Kautialan vesiosuuskunnat epäilevät kartellia hinnoittelussa

0

Keson ja Kautialan vesiosuuskunnat ovat tyytymättömiä ­Kangasalan Veden palvelujen hinnoitteluun.

Siksi ne ovat pyytäneet eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan, kohteleeko Kangasalan kaupunki ja sen omistama Kangasalan Vesi kaupunkilaisia tasapuolisesti veden ja jäteveden hinnoittelun osalta, ja että tulisiko Kangasalan Veden kohtuullistaa vesiosuuskuntien palveluista perittyjä hintoja.

Samat vesiosuuskunnat ovat myös pyytäneet Kilpailu- ja kuluttajavirastoa tutkimaan, käyttääkö Kangasalan Vesi väärin määräävää markkina-asemaansa hinnoitellessaan Keson ja Kautialan vesiosuuskunnille myymiään palveluita.

Lisäksi tutkimuspyynnön jättäneet vesiosuuskunnat pyytävät Kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään, onko valtakunnallisesti syntynyt kunnallisten vesilaitosten kesken sovittu käytäntö, jossa on määritelty vesiosuuskuntamuotoisten vesilaitosyritysten hinnoittelusta.

Eduskunnan oikeusasiamiehelle jätetyn kantelun keskiössä on, että Kangasalan Vesi perii samansuuruista vesi- ja jätevesimaksua sekä osuuskunnilta että yksittäisiltä kiinteistöjen omistajilta tai haltijoilta siitä huolimatta, että osuuskunnat ovat itse investoineet verkostonsa ja vastaavat sen ylläpidosta.

Vesihuoltolain yleisperiaatteen mukaisesti vesiasiakkailta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit sekä kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.

Vesiosuuskuntien kantana on, että niiden ei tulisi joutua maksamaan vesilaskuissaan Kangasalan Veden verkoston huoltoon ynnä muuhun vastaavaan kuluvaa kustannusosuutta täysimääräisenä.

–Joudumme maksamaan kahteen kertaan verkoston investoinnista, ylläpidosta ja huollosta. Olemme investoineet itse verkostomme, ylläpidämme ja huollamme sen kustannuksellamme. Lisäksi Kangasalan Veden perimiin käyttömaksuihin sisältyy sen verkoston investointi- ja ylläpitokustannukset, Ilkka Ojala Kautialan vesiosuuskunnasta kritisoi nykyistä taksoittelua.

Osuuskuntien näkemyksen mukaan Kangasalan Veden käyttämä hinnoittelu on vesihuoltolain vastainen eikä täytä vaatimusta maksujen kohtuullisuudesta ja tasapuolisuudesta.

Viime joulukuussa Keson ja Kautialan vesiosuuskunnat esittivät vaatimuksinaan, että kuutioperusteisia käyttömaksuja alennettaisiin 38 prosenttiin suhteessa Kangasalan Veden yleisiin käyttömaksuihin, ja että käyttömaksuja palautettaisiin takautuvasti viiden vuoden ajalta.

Kesäkuussa Kangasalan Vesi hylkäsi oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Se myös kumosi paikkaansa pitämättömänä oikaisuvaatimuksessa esitetyn väitteen Keson vesiosuuskunnan pakottamisesta sopimukseen.

Kangasalan Veden johtokunta hylkäsi molemmat vaatimukset huhtikuussa.Päätöksensä perusteluissa johtokunta muun muassa totesi, että Keson vesiosuuskunta on tammikuussa 2009 päivätyssä sopimuksessa sitoutunut noudattamaan Kangasalan Veden yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja hinnastoineen.

Kautialan vesiosuuskunta ei ole suoraan sopimussuhteessa ­Kangasalan Veteen, vaan se saa vetensä Keson verkoston kautta.

Edelleen johtokunta totesi hylkäyspäätöksessään, että vesihuoltolakia ei sovelleta vesilaitosten välisten palveluiden myyntiin ja ostamiseen. Siinäkin tapauksessa, että vesihuoltolakia sovellettaisiin näiden välillä, eivät osuuskunnan vaatimuksen perusteet ole vesihuoltolain mukaisia, päätöksessä huomautettiin.

Keson ja Kautialan vesiosuuskunnat eivät sulattaneet ­Kangasalan Veden johtokunnan päätöstä, vaan vaativat siihen viime toukokuussa oikaisua.

Ne totesivat, että Kangasalan Vesi perii vesiosuuskunnilta palveluistaan noin 2,5-kertaista hintaa omakustannushintaan nähden. Omakustannushinta on muun muassa vesihuoltolaitosten välisten sopimusten laskutusperiaate.

“Määräävässä markkina-asemassa oleva elinkeinonharjoittaja, joka Kangasalan Vesi tässä tapauksessa on, ei voi määrätä kohtuutonta myyntihintaa toimittamilleen palveluille,” todettiin oikaisuvaatimuksessa.

Lisäksi vesiosuuskuntien näkemyksen mukaan muun muassa Keson vesiosuuskunta on ollut pakotettu sopimuksen tekemiseen käyttämällä määräävää markkina-asemaa pakotuskeinona. Osuuskunnalla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa toimintansa käynnistämiseksi, oikaisuvaatimuksessa mainittiin.

Kesäkuussa Kangasalan Vesi hylkäsi oikaisuvaatimuksen perusteettomana. Se myös kumosi paikkaansa pitämättömänä oikaisuvaatimuksessa esitetyn väitteen Keson vesiosuuskunnan pakottamisesta sopimukseen.

Osuuskunnat epäilevät kartellia hinnoittelussa

Tutkintapyynnöt sekä eduskunnan oikeusasiamiehelle että Kilpailu- ja kuluttajavirastolle osoittaneet Keson ja Kautialan vesiosuuskunnat haluavat selvityksen, kohteleeko Kangasalan Vesi niitä hinnoittelussaan epätasapuolisesti ja määräävää markkina-asemaa väärinkäyttäen.

Osuuskunnat ostavat talousveden Kangasalan Vedeltä ja toimittavat jäteveden sen verkostoon. Niiden mielestä Kangasalan Vesi on käytännössä monopoliasemassa kaupungin alueella toimiviin muihin vesilaitoksiin – käytännössä vesiosuuskuntiin – nähden.

Tutkintapyynnössään Kilpailu- ja kuluttajaviranomaiselle osuuskunnat viittaavat vesilaitosten valtakunnallisen kattojärjestön Vesilaitosyhdistyksen (VYY) toimintaohjeeseen, joka koskee vesilaitosten kahdenvälisiä toimitussopimuksia.

Ohjeessa todetaan, että lähtökohtaisesti hinnoitteluna käytetään niin sanottua omakustannushintaa.

Yleisesti ottaen meidän näkökulmastamme tilanne ei ole muuttunut .
Antti Kytövaara
Kangasalan veden toimitusjohtaja

”Osuuskunnat, vaikka ovat juridisesti vastaavia vesilaitoksia kuin kunnalliset vesilaitokset, eivät juurikaan ole VYY:n jäseniä. Kunnalliset vesilaitokset antavat ymmärtää, että pienten vesiosuuskuntien hinnoittelussa on kyseessä valtakunnallinen käytäntö.”

”Herää epäilys, että VYY:n pääasiassa kunnalliset jäsenet ovat sopineet erilaisen käytännön osuuskuntamuotoisille vesilaitoksille hinnoittelun suhteen ja kysymys siitä, voidaanko tätä tulkita kartellityyppiseksi toiminnaksi”, tutkintapyynnössä kysytään.

Kangasalan Veden toimitusjohtaja Antti Kytövaara ei ollut vielä viime perjantaina saanut tietoa osuuskuntien tekemistä tutkintapyynnöistä eikä voinut kommentoida niiden sisältöä tarkemmin.

–Yleisesti ottaen meidän näkökulmastamme tilanne ei ole muuttunut, hän viittasi liikelaitoksen huhtikuussa ja kesäkuussa tekemiin päätöksiin, joilla kumottiin osuuskuntien tekemä hinnoittelun muutosvaatimus ja siitä jätetty oikaisuvaatimus.

Viime kevään tilanteen mukaan Kangasalan Vedellä oli asiakkaana 12 vesiosuuskuntaa.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.