Kangasala nyt: Näin kaupungin johtoryhmä kuvailee tämän hetken tilannetta ja tulevaisuuden näkymiä

0

Alkaneen vuosikymmenen kynnyksellä KS päätti haastatella kaikki Kangasalan kaupungin johtoryhmän jäsenet. He pohtivat jutuissa omista näkökulmistaan sitä, missä kaupunkimme on nyt sekä mitkä ovat sen haasteet, voimavarat ja merkittävimmät hankkeet. Tässä jutussa ääneen pääsee neljä johtoryhmän jäsentä, seuraavilla viikoilla vuorossa ovat loput kuusi.

Kuluva vuosi on monella tapaa merkityksellinen.

Oskari Auvinen, kaupunginjohtaja

Miltä alkanut vuosi näyttää?

Alkanut vuosi 2020 näyttää valoisalle. Kangasalan kaupunki kasvaa ja kehittyy kovaa vauhtia.

Kuluva vuosi on monella tapaa merkityksellinen, Kangasalan kaupunki toteuttaa kaupunkistrategian visiota hyvinvoivana ja kehittyvänä kesäpäivän kulttuurikaupunkina.

Erityisinä uusina avauksina tulee näkymään muun muassa matkailun kehittäminen, Kangasalan kehittäminen tapahtumien kaupunkina ja keskustan kehittäminen viihtyisämmäksi.

Missä tilanteessa Kangasala on nyt?

Kangasala on osa hyvin kehittyvää Tampereen kaupunkiseutua. Olemme poikkeuksellisen vetovoimainen, mutta tämän hyvän aseman säilyttäminen edellyttää meiltä kaikilta jatkuvaa, kovaa päivittäistä työtä.

Kangasalan erityinen vahvuus ovat täällä asuvat ihmiset, monipuoliset yrityksemme ja poikkeuksellisen kaunis luonto. Kun tämä yhdistetään pehmeitä vetovoimatekijöitä painottaviin toimenpiteisiin, uskon Kangasalan jatkavan nykyisellä menestyksen tiellä.

Toivon, että puhallamme kaikki Kangasalla yhteen hiilen ja että jokainen meistä, niin kaupungin työntekijänä, luottamushenkilönä kuin asukkaanakin omilla toimillaan pyrkii vahvistamaan Kangasalaa ja sen vetovoimaa.

Missä uskotte sen olevan vuoden lopussa?

Vuoden loppuun mennessä lukuisat valtuuston talousarviossaan hyväksymät tavoitteet, kuten työllisyydenhoidon kehittäminen, joukkoliikenteen edistäminen, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä lasten ja nuorten kasvattaminen juurensa ntunteviksi, itsetunnoltaan terveiksi ja tulevaisuuteen suuntautuneeksi on ottanut askeleita eteenpäin.

Meille on erittäin tärkeää, että jatkossakin Kangasalan valitsee asuinpaikakseen muun muassa nuoret aikuiset kuten nykyäänkin. Olen myös erittäin iloinen siitä, että kangasalla on uusi, upea koulutuskeskus Roine, joka tarjoaa opiskelumahdollisuuksia laajalle joukolle Pirkanmaalaisia nuoria.

Mitkä ovat merkittävimmät hankkeet?

Merkittävin meneillään oleva hanke on uuden Lamminrahkan alueen avaaminen.

Keskustan kehittäminen jatkuu, samoin nauhataajaman. Mutta yhtä aikaa Kangasala kiinnittää huomiotaan myös monipuoliseen ja laajaan maaseutuumme, siellä on paljon mahdollisuuksia lähiruoan, matkailun ja vapaa-ajan saralla.

Elinkeinojen kehittäminen on jatkuva painopiste: Tarastejärven kiertotalousalue etenee Tarasten kiertotalous Oy:n toimesta, Lamminrahkan yhteyteen tulee lukuisia uusia tontteja yrityksille ja Saarenmaan-Ruskon alueen yritysalueen valmistelu jatkuu sekä yleiskaavan että asemakaavan laatimistyöllä.

Entä haasteet?

Kaupunginjohtajan näkökulmasta jatkuva haaste on meilläkin voimavarojen ja alati kasvavien tarpeiden yhteensovittaminen. Meidän onnemme on kuitenkin se, että haasteemme ovat positiivisia perusluonteeltaan.

Vaikka on haastavaa rakentaa jatkuvasti uusia kouluja, päiväkoteja, hoivapaikkoja ja laajentaa palveluja kasvun johdosta, on se kuitenkin erittäin paljon mielekkäämpää kuin palvelujen vähentäminen väen vähetessä.

Kangasala on varautunut viisaasti ja ennalta nyt meneillään oleviin investointeihin. Velkataakkamme on kohtuullisen alhainen ja meillä on varaa näihin tulevaisuuden investointeihin, jotka toteutuessaan tuovat meille enemmän kuin vievät.

Muutoin haasteemme on tietysti kehittää jatkuvasti ja monipuolisesti koko Kangasalaa. Paikalleen ei auta jäädä, kun haluamme menestyä niin kaupunkiseudulla kuin laajemminkin koko valtakunnassa.

Sairauspoissaolot aiheuttavat haasteita.

Eija Tetri-Lähde, henkilöstöjohtaja

Miltä alkanut vuosi näyttää?

Alkanut vuosi näyttää mielenkiintoiselta. Kangasala kehittyy jälleen monin tavoin.

Henkilöstöpalveluissa viemme eteenpäin kaupunkistrategiasta johdetun henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman tavoitteita. Johdamme, koordinoimme ja kehitämme organisaation henkilöstöasioita esimiestyön tukena.

Henkilöstöasioiden näkökulmasta mielenkiintoista ovat kunta-alan sopimusneuvottelut ja niiden eteneminen Helsingin päässä. Julkisuuden työmarkkinakeskustelun perusteella voidaan arvioida, että neuvottelukierroksesta tulee varmasti haasteellinen.

Missä tilanteessa Kangasala on nyt?

Kangasala on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti ja kehitysvire jatkuu. Keskusta kehittyy edelleen ja näyttää erilaiselta kuin muutama vuosi sitten.

Lamminrahka ja muut elinkeinoelämän alueet tuovat jatkossa lisää elinvoimaa kaupunkiimme.

Missä uskotte sen olevan vuoden lopussa?

Monia hankkeita on saatu eteenpäin. Kangasala on silloin yhä houkuttelevampi paikka asua, työskennellä ja yrittää.

Mitkä ovat merkittävimmät hankkeet?

Kaupunki kilpailutti kuntatyönantajan työterveyshuoltopalvelut sekä järjestämisvastuun piiriin kuuluvat työterveyshuoltopalvelut vuonna 2019. Kilpailutuksen voitti Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy, jonka kanssa olemme aloittaneet työterveysyhteistyön.

Parhaillaan otamme yhdessä käyttöön työkykyjohtamista tukevaa ohjelmistoa. Jatkamme Pihlajalinnan kanssa työtä henkilöstön jaksamisen tukemiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi.

Kehitämme myös rekrytointia ja teemme yhdessä työtä työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Muuttuvassa toimintaympäristössä osaamisen kehittäminen ja osaamisen suunnitelmallinen johtaminen ovat yhä tärkeämpiä. Kehitämme osaamisen johtamisen menettelytapoja.

Entä haasteet?

Kangasala on hyvä työpaikka ja moniin avoimiin työpaikkoihin on tarjolla vankkoja osaajia.

Osalla palvelualueista on kuitenkin rekrytointihaasteita. Osaan avoimista työpaikkoista ei ole riittävästi hakijoita tai kaikkia sijaisuuksia ei aina saada täytettyä.

Esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden, psykiatrien, lähihoitajien ja palvelutyöntekijöiden saatavuudessa on ollut vaikeuksia. Fyysisesti raskaissa toiminnoissa sairauspoissaolot aiheuttavat haasteita. Näiden teemojen eteen pitää tehdä töitä yhdessä.

Mitkä ovat voimavaroja?

Voimavaramme ovat osaava, ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö. Kasvava ja voimakkaasti kehittyvä Kangasala on hyvä paikka työskennellä.

Kuntatalouden tiukkuudesta huolimatta pystymme koko ajan kehittämään toimintoja. Esimerkiksi kuluvan vuoden talousarviossa saimme useita uusia vakansseja opetukseen ja varhaiskasvatukseen.

Palveluita tulee kohdentaa vaikuttavasti ja viisaasti.

Kati Halonen, hyvinvointijohtaja

Miltä alkanut vuosi näyttää?

Vuosi näyttää erittäin mielenkiintoiselta. Pohdintaan on tulossa monia isoja asioita ja kokonaisuuksia, joilla Kangasalaa viedään yhdessä ja suunnitelmallisesti uusille vuosikymmenille.

Katseeni kohdistuu selkeästi tulevaisuuteen. Ydinpalveluita järjestetään strategisten linjausten mukaisesti toimintoja aktiivisesti kehittäen ja vahvaa yhteistyötä tehden.

Kulttuurihyvinvoinnin ja ympäristöhyvinvoinnin merkitykset tulevat vuoden aikana selkeästi nousemaan.

Missä tilanteessa Kangasala on nyt?

Kangasalalla on erityinen asema kaupunkiseudulla. Meillä on hieno ja vaikuttava historia, josta voimme kaikki ammentaa voimaa nykyisyyteen. Kasvavana kaupunkina meillä on valtavasti mahdollisuuksia, jos vain yhdessä tahdomme hyödyntää niitä. Tämä tarkoittaa myös rohkeiden ja viisaiden valintojen tekemistä.

Missä uskotte sen olevan vuoden lopussa?

Yhteistyöllä ja yhteisellä tahtotilalla on saatu monia asioita linjattua ja vietyä eteenpäin.

Kangasalla on hyvä elää ja asua; meillä on upeaa luontoa lähellä ja keskeisimmät palvelut sopivasti saavutettavissa.

Mitkä ovat merkittävimmät hankkeet?

Isoista investointihankkeista meitä työllistää kovasti Lamminrahka, jota suunnitellaan aktiivisesti palveluiden osalta tänä vuonna. Samoin pienemmässä mittakaavassa keskeisiä hankkeita kohdistuu muun muassa Ruutanaan, Pikkolaan ja Kuhmalahdelle.

Meillä on tosin paljon muitakin hankkeita kuin rakentamiseen liittyviä, esimerkiksi kansainvälisyyteen, lasten ja nuorten hyvinvointiin, kasvatus- ja opetussuunnitelmiin tai vaikkapa liikuntapaikkoihin kohdistuvia kokonaisuuksia. Osa näistä hankkeista on seudullisia.

Entä haasteet?

Rahoituksen riittävyys palveluiden järjestämiseen ja toisaalta palveluiden järjestäminen käytettävissä olevilla määrärahoilla on edelleen haaste. Palveluita tulee kohdentaa mahdollisimman vaikuttavasti ja viisaasti, mikä ei aina ole helppo yhtälö.

Ydinpalveluidemme laadukas järjestäminen vaatii osaavaa henkilöstöä, jota ei aina ole nhelposti saatavilla tai rekrytoitavissa.

Haaste tulee varmasti olemaan seuraavina vuosina nykyisen hallitusohjelman linjausten täytäntöönpano. Monta asiaa on vielä valtakunnan tasolla mietintävaiheessa; vielä ei esimerkiksi tiedetä, miten oppivelvollisuusikää käytännössä nostetaan ja miten se kunnissa rahoitetaan.

Minkä eteen ensi vuonna täytyy tehdä erityisesti töitä?

Toiminnan ja talouden yhteensovittaminen sekä yhteen hiileen puhaltaminen on myös tänä vuonna tärkeää. Tila-asiat ovat työllistäneet jo muutamia vuosia, joten toivottavasti niiden osalta päästään taas askel eteenpäin.

Yleisesti meidän ihan kaikkien on tärkeää nähdä oma roolimme yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja yhteisen tahtotilan synnyttämisessä.

Mitkä ovat voimavaroja?

Osaavat ja sitoutuneet tulevaisuuteen katseensa nostaneet ihmiset, jotka haluavat tehdä yhdessä töitä yhteisen hyvän eteen, ovat ehdoton voimavaramme.

Heitä työskentelee palvelualueillamme, mutta myös 3. sektorilla tai erilaisissa yhdistyksissä, järjestöissä tai seuroissa. Ilman heitä ja meitä ei Kangasala kukoistaisi.

Yhdessä olemme enemmän tai kuten Kangasalla sanotaan; vaatimattomasti parhaita.

Meillä on käsissänmenestyksen valtit.

Jonna Sillman-Sola, hallintojohtaja

Miltä alkanut vuosi näyttää?

Valtuuston hyväksymän kaupunkistrategia 2025:n toteuttaminen on toden teolla vauhdissa ja kevään tilinpäätös kertoo ensimmäisen täyden vuoden aikaansaannoksia.

2020 aikana arvioidaan ensimmäisen kerran laajemmin, halutaanko kurssia vielä reivata jatkovuosille.

Kaupunkikonsernin yhtiöiden monipuolinen toiminta edesauttaa ja mahdollistaa Kangasalan menestystä olennaisesti ja yhtiöistä on pidettävä hyvää huolta niiden kannustamiseksi parhaimpaansa.

Samoin seudulliset muut yhtiöt, joissa Kangasala on osakkaana ovat useat kiinnostavissa vaiheissa ja hankkeissa.

Missä tilanteessa Kangasala on nyt?

Kangasala on hyvässä maineessa ja meillä on menestyksen valtit käsissä. Väkimäärä kasvaa ja asukkaille pyritään tarjoamaan parasta.

Pitovoiman elementtejä on lukuisia; muun muassa tapahtumia, yhteisöllisyyttä, kulttuuria, infraa ja luonnon monimuotoisuutta.

Taloudellinen tilanne on haastava suurien Lamminrahka-investointien vyöryessä päälle, mutta positiivisten haasteiden kanssa pääasiassa otellaan.

Missä uskot sen olevan vuoden lopussa?

32 000 tyytyväistä kangasalalaista.

Mitkä ovat merkittävimmät hankkeet?

Tapahtumatalouden uudistaminen, Kangasalan kiinnostavuuden ja asukkaiden viihtyvyyden lisääminen.

Mitkä ovat voimavaroja?

Mahtava porukka työskentelemässä kaupunkistrategia 2025:n tavoitteiden eteen.

Kommentoi

Kirjoita kommenttisi!
Kirjoita nimesi.